آیفون آب خورده

با گوشی خیس شده چه کنیم؟!

لحظه ای را تصور کنید که گوشی تان خیس شود! در این حالت اگر درباره کار هایی که باید انجام دهید اطلاعی نداشته باشید ممکن است فاجعه ای رخ دهد که شاید...

ادامه مطلب