بروزرسانی تاریخ ۹۹/۱۲/۱۰

قیمت روز آیپد

قیمت روز آیپد ایر

۶۴GB iPad Air 4 ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
۱۲۸GB iPad Air 4 ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
۶۴GB 4G iPad Air 4 ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
۱۲۸GB 4G iPad Air 4 ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید

 

قیمت روز آیپد پرو

۱۲.۹ inch iPad Pro 4Gen 128GB 4G ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
۱۲.۹ inch iPad Pro 4Gen 256GB 4G ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
۱۲.۹ inch iPad Pro 4Gen 512GB 4G ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
۱۲.۹ inch iPad Pro 4Gen 1TB 4G ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
۱۲.۹ inch iPad Pro 4Gen 128GB ۲۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
۱۲.۹ inch iPad Pro 4Gen 256GB ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید

 

قیمت روز آیپد

iPad 8Gen 32GB Wi-Fi ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
iPad 8Gen 128GB Wi-Fi ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
iPad 8Gen 32GB 4G ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان سفارش و خرید
iPad 8Gen 128GB 4G سفارش و خرید